Kestävää kehitystä Leader-toiminnalla

Leader-toiminta lisää yhteisöllisyyttä, työtä, palveluita ja muita hyvän elämän edellytyksiä.  Voikin todeta, että Leader-toiminta on oiva väline edistää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä maaseutualueilla. Karhuseutu kannustaa alueensa toimijoita huomioimaan paremmin myös ekologisen kestävyyden. 

Karhuseutu auttaa Energiaa elämään -hankkeensa kautta alueensa yhteisöjä ja muita toimijoita tekemään pieniä kestävyysmuutoksia. Tarjoamme sparrausta, neuvontaa ja sekä välitämme tietoa tavoista tehdä ihmisten kokoisia ekotekoja. Parhaimmassa tapauksessa teot auttavat sinua säästämään euroja ja tuovat uutta energiaa tekemiseen!

talkoissa väkeä

Miksi kannattaa kiinnostua kestävyysasioista?

 • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen auttaa säästämään rahaa.
 • Ympäristöstä huolehtiminen lisää viihtyisyyttä.
 • Kestävyys tulee tulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämpi osa erilaisten avustusten ja rahoituksen myöntämistä. Ole askeleen edellä ja ota asiat haltuun nyt.
 • Yhteisölliset tilat ovat  mahdollisuus edistää osallisuutta, lähipalveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Monet tilat ovat myös tärkeitä kulttuuriperintönnön vuoksi. Huolehditaan näistä kestävästi, jotta toiminta voi jatkua. 
 • Jakamistalous on tuttu juttu maaseudulla. Yhteisiä koneita on omistettu ja monenlaista yhteistyötä tehty vaikka miten kauan. Osaamme jo homman, vanhasta voimme ottaa mallia myös tulevaisuuden omistamiseen ja kuluttamiseen.
 • Kestävät ratkaisut edistävät hyvää elämää maaseudulla myös tulevaisuudessa.
 • Toimeen tarttuminen vähentää huolta ja tekee toiminnasta entistä merkityksellisempää. Tämä voi houkutella myös uusia tekijöitä mukaan toimintaan!

Kestävä Karhuseutu -soittolistalla YouTubessa videoita ajankohtaisista kestävyysaiheista:

Kysy apua tekemiseen tai ideoidaan yhdessä

Kestävä kehitys, ekologinen transitio, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ympäristökuormituksen vähentäminen – termit pistävät pään pyörälle! Mitä nämä tarkoittavat esimerkiksi kylän, yhdistyksen tai yksittäisen perheen kohdalla? Karhuseutu auttaa saamaan tolkkua ja tarttumaan tekemiseen.

Esimerkiksi näin Karhuseutu voi auttaa:

 • järjestetään yhdessä tilaisuus tai tapahtuma – kiinnostaako oppia uutta esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjunnasta tai aurinkoenergiasta?
 • pohditaan, miten kylätalon tai muun yhteisöllisen tilan kestävyyttä  ja käyttöä voisi parantaa: energiatehokkuus, lisää toimintaa tai jotain muuta?
 • laaditaan yhdistykselle suunnitelma, miten huomioida ympäristö ja luonto omassa toiminnassa tai tehdään  esimerkiksi koko kylän kiertotaloussuunnitelma!
 • pohditaan, miten huomioida kestävä kehitys omassa hankkeessa. Millainen voisi olla esimerkiksi teidän hiilikädenjälkenne?
 • Kampanjoidaan yhdessä teidän kylällä tai yhdistyksessä kestävämmän toiminnan puolesta!
 • ideoidaan yhdessä, miten kylän / yhdistyksen toimintaa voisi kehittää. 

Karhuseudun kautta yhdistyksille maksutta myös erilaisia asiantuntijapalveluita esimerkiksi energia- tai kiertotalousasioissa.

Ota yhteyttä idean kanssa tai ilmaise kiinnostuksesi edistää kestävää kehitystä ja ideoidaan yhdessä! Katso yhteystiedot.

Leader-rahoitusta uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen tai vaikka ympäristökasvatukseen!

Leader-hankkeilla toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Yhdistykset voivat saada tukea investointeihin sekä kehittämiseen. Vuonna 2022 rahoitettaviin energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja ympäristön tilaa edistäviin investointihankkeisiin on mahdollista saada jopa 70% tukea. 

Edit 10/22: Leader-tuen haku ohjelmakauden 2014-2022 osalta on päättynyt, samoin ekotuen myöntäminen.

Hanke voi saada korotetun 70%:n tuen, jos

 • se parantaa energiatehokkuutta tai edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteena on selkeä päästövähennys (esim. ilmanlämpöpumput, aurinkoenergia, maalämpö)
 • se edistää kiertotaloutta paikallisesti (esim. yhteisölliset kierrätyspisteet, kyläkompostorit, tilojen kestävää käyttöä tukevat toimet, yhteiskäytön edistäminen)
 • hankkeen tavoitteena on säästää ympäristöä kokonaisvaltaisesti tai torjua luontokatoa.

Hankkeessa voi olla muitakin toimenpiteitä, mutta pääpaino on oltava ympäristöä säästävissä toimenpiteissä. Korotetun tuen hankkeissa kokonaiskustannukset voivat olla maksimissaan noin 50 000 euroa. Näin hanketta haetaan.

Rahoitettavista hankkeista ja tuenmäärästä päättää Leader Karhuseudun hallitus. Päätöksentekoa ohjaa Otso osaa -strategia.

Energiaa elämään -hanke

matonpesupaikka

Karhuseutu auttaa alueensa toimijoita huomioimaan kestävän kehityksen ja välittää tietoa kestävistä elämäntavoista oma Energiaa Elämään -hankkeensa (2021-2022) kautta.

Hankkeella lisätään Karhuseudun alueen ihmisten osaamista, tietoisuutta ja ymmärrystä ympäristöstä osana alueellista kehittämistyötä. Hankkeen avulla tuotetaan koulutusta, palveluita ja tukitoimenpiteitä, joiden avulla kestävää kehitystä vahvistetaan kokonaisvaltaisesti. Pyrkimys on, että mm. energiatehokkuus ja ympäristön merkitys hyvinvoinnin lisääjinä näkyvät konkreettisesti kehittämishankkeissa sekä  toimijoiden toiminnassa. Hankkeella vahvistetaan alueen toimijoiden oppimista ja keskinäistä yhteistyötä sekä etsitään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

Energiaa elämään- hankkeella Karhuseutu edistää erityisesti seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita

Keltainen tausta kestävän kehityksen tavoite 7 edullista ja puhdasta energiaa
Ruskea tausta kestävän kehityksen tavoite 12 vastuullista kuluttamista
Vihreä tausta kestävän kehityksen tavoite 13 ilmastotekoja
Sininen tausta kestävän kehityksen tavoite 17 yhteistyö ja kumppanuus

Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta (Agenda 2030), jonka pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Alatavoitteita on yhteensä 169.

Tavoitteet koskevat kaikkia maita ja ensisijainen vastuu niiden toteuttamisesta on valtioilla. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin laajaa yhteistyötä ja myös kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista. Suomi on alusta saakka korostanut osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia. 

Myös Leader-hankkeiden on oltava kestävän kehityksen mukaisia eli hankkeet eivät saa heikentää mitään 17 kestävän kehityksen tavoitteesta.