Valintaprosessi ja -kriteerien käyttö:

Valintaprosessi ja -kriteerien käyttö:

 Hankkeen hakuprosessi käynnistyy, kun hakija ottaa yhteyttä Leader Karhuseutuun ja jättää sähköisen hakemuksen HYRRÄ-järjestelmään. Karhuseudun työntekijä valmistelee hankkeen hallituksen käsittelyä varten. Ennen hallituksen kokousta hanke käydään tarvittaessa läpi hallituksen jäsenistä koostuvassa hanketyöryhmässä. Hanketyöryhmään kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijoita. Hanketyöryhmän keskustelujen perusteella hakijalta pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä hallituksen päätöksenteon tueksi. 

 

Karhuseudun hallitus valitsee hallituksen kokouksessa rahoitettavat hankkeet Otso osaa –ohjelman tavoitteiden ja siihen liittyvien valintakriteerien perusteella.  Hankkeen tulee täyttää kaikki yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, jotta se voidaan rahoittaa Karhuseudun Otso osaa –ohjelman mukaisesti Leader-kehyksestä. Lisäksi hankkeen tulee täyttää yleisistä valintakriteereistä vähintään kolme, joista yhden on oltava rahoitetusta painopisteestä. Valintakriteerien käyttö kirjataan hallituksen hankelausuntoon. Jotta Leader Karhuseutu voi tehdä kansainvälisestä hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeen tulee täyttää edellä mainittujen lisäksi kv-hankkeiden valintakriteereistä vähintään yhden.

 

1)   Yleiset hyväksyttävyysvaatimukset

 

Jotta Leader Karhuseutu voi tehdä hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeen tulee täyttää seuraavat hyväksyttävyysvaatimukset:

  • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita.
  • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
  • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
  • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
  • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
  • Hakija on luotettava, innostunut ja sitoutunut hankkeeseen.
  • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
  • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
  • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista.
  • Toiminta on toteutuessaan taloudellisesti kannattavaa (yritys).
  • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.

 

2) Vaihtoehtoiset valintakriteerit


Jotta Leader Karhuseutu voi tehdä hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeen tulee täyttää seuraavista vaihtoehtoisista valintakriteereistä vähintään kolme, joista vähintään yhden on oltava rahoitetusta painopisteestä.

 

 Yleiset valintakriteerit

 

  • Edistää työllisyyttä.
  • Luo uusia palveluja Karhuseudun alueelle.
  • Hankkeen toimenpiteet ja hyödyt kohdistuvat ensisijaisesti lapsiin tai  nuoriin.
  • Hankkeessa kokeillaan uutta tuotetta, innovaatiota tai toimintatapaa.
  • Edunsaajien määrä on merkittävä suhteessa hankkeen kustannuksiin.
  • Toiminnalla on edellytykset jatkua hankkeen jälkeen.
  • Edistää monikulttuurisuutta ja paikallistason kansainvälistä yhteistyötä.
  • Edistää tasa-arvoa.
  • Edistää kestävää kehitystä.
  • Edistää yhteistyötä tai uusien verkostojen syntymistä.
  • Edistää alueen elinkeinotoiminta

 

Painopistekohtaiset valintakriteerit

 

Palvelut ja asuminen

 

 

  1. Palvelujen tuottaminen kylillä ja lähellä asukkaita
  2. Hyvinvointia vapaa-ajanpalveluista
  3. Asumisen uudet mahdollisuudet
  4. Osallisuutta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä
  • Turvaa olemassa olevien palveluiden säilymisen.
  • Luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.
  • Luo edellytyksiä uudelle yhteisötoiminnalle.
  • Parantaa turvallisuutta.
  • Parantaa asumismahdollisuuksia alueella.
  • Edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.
  • Parantaa lapsiperheiden palveluita.
  • Lisää alueen harrastusmahdollisuuksia.
  • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
  • Hanke on yhteensopiva alueen voimassa olevan kylä- tai kaupunginosasuunnitelman kanssa.

 

Työllisyys, innovaatiot ja osaaminen           

 

  1. Yrittäjyyden edistäminen
  2. Innovaatiot ja osaamisen edistäminen
  3. Paikallistalouden kehittäminen – lähiruoka ja -tuotteet
  4. Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
  • Edistää yrittäjyyttä.
  • Luo uusia verkostoja.
  • Edistää nuorten työllisyyttä.
  • Edistää paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia.
  • Kehittää tuotteiden tai palveluiden kilpailukykyä.
  • Edistää alueen toimijoiden osaamista (asukkaat, yrittäjät, yhteisöt, järjestöt).
  • Edistää alueen tuotteiden tunnettuutta.
  • Kokeilee uusia ideoita elinkeinona.
  • Ehkäisee syrjäytymistä.

 

Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat

 

  1. Matkailun kehittäminen luontaisista mahdollisuuksista & verkostoituminen  
  2. Tapahtumien kehittäminen sekä kulttuuriperinteen hyödyntäminen

 

  • Kasvattaa matkailijoiden määrää tai edistää matkailua.
  • Kasvattaa alueen tapahtumien yleisömääriä.
  • Edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä.
  • Edistää kulttuuritoimijoiden yhteistyötä.
  • Edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta.
  • Lisää alueen tunnettuutta.
  • Luo uusia kulttuuri- tai matkailutuotteita.
  • Edistää kotiseututyötä.
  • Hyödyntää historiaa ja perinteitä nykypäivään.
  • Kehittää alueen kulttuuripalveluita.

 

Ympäristö ja energia

 

  1. Luonnosta virkistystä ja toimeentuloa
  2. Uudet energiaratkaisut

 

  • Edistää alueen luontaisia vahvuuksia hyödyntävää yritystoimintaa.
  • Edistää ympäristökasvatusta.
  • Edistää luonnon monimuotoisuutta.
  • Edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen.
  • Edistää vesienhoitoa.
  • Edistää  maisemanhoitoa.
  • Kehittää alueen retkeilyreitistöjä.
  • Kannustaa asukkaita omaehtoiseen toimintaan ympäristön suojelemiseksi.
  • Edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa.
  • Edistää uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvää yritystoimintaa.

 

 

3)    Kv-hankkeiden valintakriteerit

Jotta Leader Karhuseutu voi tehdä kansainvälisestä hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeen tulee täyttää seuraavista kv-hankkeiden valintakriteereistä vähintään yhden:

 

  • Luo kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä kontakteja.
  • Luo uutta kansainvälistä toimintaa.
  • Edistää kansainvälistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista.
  • Kehittää kansainvälistä matkailua.
  • Jalostaa kansainvälisiä esimerkkejä kulttuuriperinteen hyödyntämisessä.
  • Tuo lisäarvoa alueen kehittämiseen kansainvälisellä yhteistyöllä.
  • Antaa puuttuvia valmiuksia kansainväliseen kumppanuuteen.
  • Edistää toimijoiden kansainvälistymistä.
  • Edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.
  • Hankkeen partnereilla on samansuuntaiset yhteisesti sovitut hanketta koskevat tavoitteet.