Yritystukimuodot

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on kehitys (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet työpaikat, tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen, kunnostamiseen tai rakentamiseen, koneiden, laitteiden tai kaluston hankkimiseen taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

 

Tuen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen investoinneissa tuki on 35 %.
Minimituki on 2000 euroa eli arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset vähintään 10 000 euroa.

 

Toteutettavuustutkimukset

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma.

Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

 

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Minimituki on 1500 euroa. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.


Yritysryhmän kehittämistuki

Yritysryhmähankkeessa on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita.

Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja toteuttajan tulee olla joku kehittäjäorganisaatio.

Yritysryhmien kehittämishankkeet soveltuvat yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen. Tällöin kehittämishankkeen tuloksena voi syntyä esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin syntymiseen.

Yritysryhmähanke voi esimerkiksi auttaa yrityksiä vakiinnuttamaan yhteistyötään niin, että ne perustetavat yhteisiä toimintoja varten osuuskunnan. Osuuskunta voi tehdä esimerkiksi jäsenyrityksiä palvelevan investoinnin tai palkata asiantuntijan hoitamaan erityisasiantuntemusta vaativaa toimintoa. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa verkkomarkkinointi tai tarjousten laadinta hankintakilpailuihin. Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmä on lähes ainoa mahdollisuus, koska yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti.

Koulutushankkeita voitaisiin toteuttaa myös yritysryhmän muodossa. Tällöin koko hankkeen tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis-tueksi. Hankkeeseen on mahdollista sisällyttää myös yrityskohtaista valmennusta. Malli soveltuu muun muassa laatujärjestelmäkoulutukseen ja laatujärjestelmien laadinnan ohjaamiseen.

Lisätietoa löydät yhteistyöhanke-esitteestä.

 

Perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.


Aloittava yritys

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:
1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea.

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ennen kuin hän ottaa yhteyttä Leader-ryhmään.

Aloittavan yrityksen perustamistuen edellytyksenä on, että yritystä ei ole perustettu ennen 1.1.2014.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.


Toimiva yritys

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:
1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.


Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.


Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki maksetaan. Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi tukihakemukseen tulee liittää toimenpidesuunnitelma ja sen kustannusarvio.

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tukea voidaan myöntää 5000 – 35 000 euroa. Kokeiluhankkeissa tuen määrä on 2000 – 10 000 euroa.


Yhteistyöhankkeet/elinkeinojen kehittäminen

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.

Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan vähintään kahden julkisen tai yksityisen toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voi siis olla mukana esim. yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esim.luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Alihankintaa ei katsota tässä tarkoitetuksi yhteistyöksi.Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Yhteistyöhankkeena tukea voidaan myöntää sellaiseen elinkeinotoimintaa tukevaan kehittämishankkeeseen, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää:

 

1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointi

3) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;

4) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

5) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;

6) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

 

Yhteistyöhankkeita on neljän laisia:

– Koordinointi- ja aktivointihanke (julkinen tuki 100%)

– Tiedonhankintahanke (80%)

– Yritysryhmän kehittämishanke (75%)

– Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (60%)

Lisätietoa löytyy yhteistyöhanke-esitteestä.